De Gepensioneerden Vereniging KPN is opgericht op 19 juni 2018. Overwegingen voor de oprichting van GVKPN: a. De vergrijzing zet in de komende jaren onverminderd door. Er komen steeds meer gepensioneerden. Het totale          pensioenvermogen kan grotendeels worden toegerekend aan gepensioneerden. Maar ze zitten niet aan de tafels          (bijvoorbeeld bij SER- en CAO overleg) waar over het pensioendossier wordt gediscussieerd en besloten. b. De Wet  op de Verbeterde Premieregeling maakt het mogelijk het pensioen uit premieregelingen te variabiliseren in de          periode na de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betekent een toenemend belang van gepensioneerden bij een          adequaat pensioeninkomen. c. Een aanzienlijk deel van de sociale economie draait op de vrijwillige inzet van gepensioneerden. Vrijwilligersorganisaties          en daarbij betrokken gepensioneerden zijn belangrijke pijlers van het Maatschappelijk leven. De stem van          gepensioneerden bij de discussie over belangrijke dossiers als pensioenen moet daarom worden gehoord. d. Samenvattend: het gaat erom de gerechtvaardigde belangen van gepensioneerden voor het voetlicht casu quo in de          discussie over pensioenen te brengen maar wel in het besef dat de belangen van alle deelnemers in het          pensioencontract op evenwichtige wijze dienen te worden behartigd. Hoofddoel van de GVKPN is dan ook: Het behartigen van de belangen van een ieder die een pensioen of uitkering van het pensioenfonds KPN ontvangt, of binnen afzienbare tijd gaat ontvangen. GVKPN is daartoe aangesloten bij de NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
Welkom!
Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Welkom
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714